communicatie met ouders

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:


Social Schools
We communiceren met ouders middels het communicatieplatform Social Schools. Dit platform is toegankelijk via app, pc of laptop. Ouders ontvangen regelmatig berichten met belangrijke algemene schoolinformatie en informatie over de groep van hun kind(eren). Tevens kunnen ouders via Social Schools communiceren met de leerkracht(en) van hun kind(eren). Social Schools kent verder een agenda waarop alle belangrijke activiteiten vermeld staan. Deze wordt steeds bijgewerkt, zodat ouders op de hoogte blijven. Daarnaast kunnen ouders hun kind ziekmelden via Social Schools, zich inschrijven voor de oudergesprekken en zich aanmelden voor ouderavonden of hulp bij activiteiten.

Inloopavond
Aan het begin van het schooljaar organiseren we een inloopavond, waarop ouders een kijkje kunnen nemen in de klas en waar een A4'tje klaarligt met groepsspecifieke informatie. Kinderen kunnen hun ouders zelf rondleiden en laten zien waar zij in de klas mee bezig zijn geweest, ook rondom de vriendschapsweken (de eerste twee schoolweken waarin wij extra aandacht besteden aan groepsvorming, het maken van afspraken, e.d.). Leerkrachten, intern begeleider en managementteam zijn die avond ook aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Kijkweek
Twee keer per jaar staat er een kijkweek gepland waarbij ouders zich kunnen inschrijven om onder schooltijd 30 minuten in de klas van hun kind(eren) aan te sluiten en sfeer te proeven.

Rapportage
Middels rapporten en gesprekken worden ouders op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind. Ieder schooljaar ontvangen de kinderen op twee momenten een rapport, namelijk in februari en in juni/ juli. Groep 8 vormt hierop een uitzondering. Vanwege de overgang naar het Voortgezet Onderwijs ontvangen zij midden groep 8 geen rapport zoals de andere kinderen, maar een AAK. Dit is een
onderwijskundig rapport t.b.v. de overgang naar het Voortgezet Onderwijs, waarop ook het schooladvies te vinden is. Eind groep 8 krijgen zij een aangepast rapport als afsluiting van hun schoolperiode op Sint Albertus.

Oudergesprekken
Ter kennismaking of naar aanleiding van het rapport vinden oudergesprekken plaats. Dit gebeurt drie keer per jaar, waarbij de eerste ronde in september/ oktober plaatsvindt, de tweede ronde in februari n.a.v. het eerste rapport en de derde ronde in juni/juli n.a.v. het tweede rapport. Ouders melden zich vooraf via Social Schools aan.

1e gesprek september/ oktober:
Het 1e gesprek is verplicht voor groep 1 t/m 8 en vindt plaats tussen ouder en leerkracht voor groep 1 t/m 3. Vanaf groep 4 sluit het kind ook aan. Het is gericht op welbevinden, sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling en doelstellingen. Groep 7 krijgt tijdens dit gesprek een pré-advies en groep 8 een voorlopig advies richting het Voortgezet Onderwijs.

2e gesprek februari:
Het 2e gesprek is verplicht voor groep 1 t/m 8 en vindt plaats tussen ouder en leerkracht voor groep 1 t/m 3. Vanaf groep 4 sluit het kind ook aan. Het is gericht op welbevinden, sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling en doelstellingen. Voor groep 8 geldt dat het definitieve schooladvies richting het Voortgezet Onderwijs ook besproken wordt.
3e gesprek juni/juli:
Het 3e gesprek is facultatief, ofwel niet verplicht. Kinderen mogen hierbij ook aansluiten. Het gesprek is gericht op welbevinden, sociaal emotionele en cognitieve ontwikkeling en doelstellingen. Groep 8 voert in principe geen oudergesprekken meer in juni/ juli.
Als er tussentijds aanleiding is om in gesprek te gaan over de ontwikkeling van een kind, is het mogelijk dat ouders worden uitgenodigd voor een extra oudergesprek. Andersom kunnen ouders natuurlijk ook zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van hun kind(eren).