Ouderraad

De ouderraad is een actieve groep ouders die zich inzetten voor onze school. Dat zijn hand- en spandiensten. Daarnaast organiseert de ouderraad samen met het team de feesten op school zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Pasen en de Albertusdag.

De ouderraad vergadert een aantal keer per jaar. Eenmaal per jaar houdt de ouderraad een openbare algemene jaarvergadering. Tijdens deze vergadering komen o.a. de verkiezing van nieuwe OR-leden aan de orde, het kasverslag en de verkiezing van de kascommissie.

De OR int en beheert de ouderbijdrage en de bijdrage voor het schoolreisspaarplan. Deze ouderbijdrage wordt gebruikt voor contributie, cursussen, attenties en organisatie van en traktaties bij

schoolvieringen. Vanuit de bijdrage voor het Reisspaarplan wordt het schoolreisje bekostigd. Om toerbeurt is er een reisje naar een attractiepark, een educatief uitstapje en een Albertusdag gepland. Voor de kleuters is er een apart uitstapje, behalve als er een Albertusdag gepland is.

Allebei de bijdragen zijn op vrijwillige basis, men is wettelijk niet verplicht deze te betalen. De ouders tekenen een contract, waarmee zij verklaren het eens te zijn met de hoogte van de ouderbijdrage en de besteding hiervan volgens de begroting, zoals die tijdens de jaarlijkse openbare algemene jaarvergadering wordt gepresenteerd. Het contract ligt ter inzage bij de ouderraad en op school.

De vrijwillige ouderbijdrage is tijdens de laatste openbare vergadering voor het schooljaar 2019-2020 wederom vastgesteld op € 7,00 per kind. De bijdrage voor het schoolreisfonds is  € 15,00 per kind. Totaal een bedrag van € 22,00 per kind.

De OR is altijd te bereiken via or.albertus@albertusschool.nl.