De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad in het kort:

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR van Sint Albertus bestaat in schooljaar 2018-2019 uit 2 ouders en 2 personeelsleden. 
 
De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet als het gaat om onderwijskundige of personele zaken. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. 
 
Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen. Indien het bestuur het besluit toch ten uitvoer brengt kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie. 
 
De vergaderingen van de MR zijn altijd openbaar, tenzij er over personen wordt gesproken, dus ouders en personeelsleden zijn van harte welkom om een vergadering bij te wonen. De schooldirectie wordt vaak ook uitgenodigd om aan te sluiten.
 

In het statuut en het huishoudelijk reglement staan de formele afspraken rondom de MR. Denk daarbij aan de zittingstermijn, verkiezingen en de wijze waarop informatie wordt gegeven en ontvangen. Deze documenten zijn op te vragen via de voorzitter van de MR of bij de schooldirectie.

Als jullie ideeën of vragen hebben met betrekking tot onderwijskundige of personele zaken, dan horen wij graag van jullie!