Onze visie


Samen groeien op Sint Albertus!

Binnen onze school bieden wij kinderen de ruimte om zichzelf te zijn en uitgedaagd te worden om zich maximaal te ontwikkelen. Hierdoor krijgen zij de kans hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en zich verder te ontwikkelen in een veilige en inspirerende omgeving. Dit doen wij samen vanuit betrokkenheid en gedrevenheid met de kinderen, het team, de ouders en alle anderen die we hiervoor nodig hebben.  

 Onze visie  

Op basisschool Sint Albertus geloven we in de kracht en leergierigheid van kinderen. Wij ondersteunen kinderen om een eigen persoonlijkheid te vormen, door zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. We leren kinderen omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid, over grenzen heen te kijken en de wereld te ontdekken. Dit alles in verbondenheid met anderen in een veilige en plezierige sfeer.   

Het onderwijs is zo verzorgd, dat kinderen betrokken zijn en zich competent voelen, waardoor leren ontstaat en dit iets van henzelf wordt. We prikkelen kinderen om eigenaarschap voor eigen leren te tonen. Een aanbod in kennis en vaardigheden stellen wij dagelijks centraal.   

Kinderen leren vakoverstijgend te leren en werken, door gebruik te maken van eigentijdse leermiddelen en technologieën, om hen goed voor te bereiden op de huidige maatschappij. Het onderwijsaanbod is divers, passend bij het kind met zijn eigen interesses en mogelijkheden, zodat alle kinderen “Samen groeien op Sint Albertus”.  

 

Het onderwijs

Het onderwijs

Kinderen van Sint Albertus gaan naar school volgens het 4-gelijke dagen model. Dit houdt in dat de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 uur tot 14.15 uur naar school gaan en op woensdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op de lange dagen lunchen de kinderen samen met de leerkracht.

 Wij zijn een school met ongeveer 140 kinderen en wij werken met combinatiegroepen. We gaan uit van de kracht van deze groepen door vooral de verbinding op te zoeken, zowel tussen jaargroepen (op vakgebied of domein) als tussen diverse vakken.

 Van onze leerkrachten vragen we brede kennis en vaardigheden, zowel pedagogisch, als didactisch, en vooral passie! Met hart en ziel gaan voor het beste voor ieder kind. De relatie tussen leerkracht en kind is van zeer groot belang. De leerkracht maakt het verschil! Een leerkracht die een positieve relatie heeft met de kinderen en die ze helpt en ondersteunt op de juiste manier, bevordert de motivatie en betrokkenheid, waardoor de leerprestaties vergroot worden.

Om het pedagogisch klimaat te bevorderen, hebben we vier gezamenlijke afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd en die we allemaal naleven en bewaken, namelijk:

· Samen spelen, samen werken;

· Wij luisteren naar elkaar;

· In school is het rustig;

· Wij zorgen goed voor alle spullen.

Deze afspraken bieden veiligheid en geborgenheid.

 Wij hebben hoge en reële verwachtingen van de kinderen. We ondersteunen, sturen en begeleiden de kinderen binnen een inspirerende en veilige leeromgeving, waarbij we de kinderen goed volgen in hun ontwikkeling. Hiervoor maken we gebruik van kindvolgsystemen, namelijk Kijk! specifiek voor groep 1 en 2, Cito LOVS rondom de opbrengsten en de analyses daarvan en SCOL rondom de sociaal emotionele ontwikkeling. Leerstof en instructies worden zoveel mogelijk gedifferentieerd naar de behoeften van kinderen, binnen de mogelijkheden van ons onderwijs. We bieden ruimte binnen duidelijke grenzen en zoeken de verbondenheid op met anderen. Elk kind heeft zijn eigen talenten en behoeften en wij respecteren de eigenheid van ieder kind.

 Kinderen hebben zicht op hun eigen leerproces en op hun eigen kwaliteiten en talenten. Zij mogen en durven zelf keuzes te maken, krijgen verantwoordelijkheid en kunnen deze ook nemen. Ze leren zelfstandig te functioneren en initiatief te nemen. Kinderen hebben plezier in hun werk en zijn trots op zichzelf. Zij voelen zich gezien, gehoord en gewaardeerd en worden uitgedaagd om zich nog verder te ontwikkelen.

De leeromgeving wordt betrokken bij en is geïntegreerd in het leerproces van de kinderen, wat het leren betekenisvol maakt. Dit geldt binnen de school, waarbij kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten binnen onze combinatiegroepen. Dit verhoogt het sociale besef van kinderen; kinderen leren van en met elkaar. De leeromgeving is echter veel breder dan alleen de school. Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling, zowel op school als thuis. Wij zien ouders dan ook als partners en de samenwerking is van groot belang. Ouders zijn voor ons onmisbaar. Zij kennen hun kind het beste en zijn betrokken bij allerlei activiteiten binnen en buiten de school. Op die manier ondersteunen zij het leerproces en de ontwikkeling van hun kind. Ouders die kiezen voor onze school, zijn het eens met onze manier van benaderen en omgaan met elkaar. Kinderen, ouders en team vormen een dynamisch geheel.

Daarnaast maken wij volop gebruik van de aangrenzende “Kinderboerderij Stal Bertus” en andere partners binnen Loosbroek en de regio om ons onderwijs vorm te geven en een onderzoekende en ontdekkende (leer)houding bij kinderen te stimuleren en bevorderen. We sluiten aan bij de leefwereld van het kind en kunnen kinderen, zo goed als nu mogelijk, voorbereiden op een actieve en bij hen passende rol in de maatschappij.

Verder streven wij ernaar onderwijs en opvang te bundelen door de samenwerking met kinderopvang aan te gaan binnen onze school en door de samenwerking met de peuteropvang te intensiveren. Samen verzorgen we dagelijks een uitdagend aanbod voor kinderen, waarin spelen, leren, ontwikkelen, ontspanning en elkaar ontmoeten centraal staan. Dat is waar we voor gaan om samen te groeien op Sint Albertus!

                  Samen groeien op de Sint Albertusschool